หน่วยงาน จำนวน
คณะสหวิทยาการและการประกอบการ 12
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ 278
สำนักงานมหาวิทยาลัย 89
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 5
สำนักงานมหาวิทยาลัย 62
หน่วยตรวจสอบภายใน 5
คณะศึกษาศาสตร์ 99
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 120
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 147
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 49
คณะนิติศาสตร์ 49
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 60
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 29
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 50
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 18
บัณฑิตวิทยาลัย 5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25
วิทยาลัยนานาชาติ 6
สถาบันทักษิณคดีศึกษา 36
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 15
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล 67
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง 106
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา 55
คณะพยาบาลศาสตร์ 31
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 21
 
ลำดับที่ ภาพรวมของมหาวิทยาลัย บุคลากร
1 บุคลากรทั้งหมด 1,441
 
 
ลำดับที่ หน่วยงาน บุคลากร
1 คณะสหวิทยาการและการประกอบการ 12
2 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
3 สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ 278
4 สำนักงานมหาวิทยาลัย 89
5 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 5
6 สำนักงานมหาวิทยาลัย 62
7 หน่วยตรวจสอบภายใน 5
8 คณะศึกษาศาสตร์ 99
9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 120
10 คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 147
11 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 49
12 คณะนิติศาสตร์ 49
13 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 60
14 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 29
15 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 50
16 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 18
17 บัณฑิตวิทยาลัย 5
18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25
19 วิทยาลัยนานาชาติ 6
20 สถาบันทักษิณคดีศึกษา 36
21 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 15
22 สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล 67
23 สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง 106
24 สำนักงานวิทยาเขตสงขลา 55
25 คณะพยาบาลศาสตร์ 31
26 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 21
 
 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2567


×

EIS